☰ Menu
PUP Kluczbork

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym

Osoba prowadząca gospodarstwo domowe informuje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa o możliwości podjęcia przez bezrobotnego pracy zarobkowej w jej gospodarstwie domowym oraz o swoich wymaganiach warunkujących powierzenie takiej osobie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym.

Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, jeżeli w wyniku propozycji powiatowego urzędu pracy lub z własnej inicjatywy uprzednio wyraził gotowość podjęcia pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, składając oświadczenie w tej sprawie.

Pracą zarobkową w gospodarstwie domowym jest wykonywanie, na rzecz osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących w takim gospodarstwie, czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub opieką nad osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym; nie jest dopuszczalne powierzanie w ramach pracy w gospodarstwie domowym czynności służących potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, także wtedy gdy działalność ta jest wykonywana w lokalu położonym w takim gospodarstwie.

Osobą prowadzącą gospodarstwo domowe jest osoba:
1) wspólnie z innymi osobami zamieszkująca i gospodarująca w takim gospodarstwie,
2) jednoosobowo prowadząca gospodarstwo domowe
- która podjęła czynności określone w ust. 1 w celu powierzenia bezrobotnemu pracy zarobkowej w swoim gospodarstwie domowym lub jest stroną umowy, którą zawarła w tym celu z bezrobotnym.
Podstawą wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym przez bezrobotnego jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwana dalej "umową aktywizacyjną". Umowę aktywizacyjną zawiera się w formie pisemnej.

Nie jest dopuszczalne:
1) pozostawanie bezrobotnego stroną więcej niż jednej umowy aktywizacyjnej;
2) zawarcie umowy aktywizacyjnej między osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewie
ństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zawarcie umowy aktywizacyjnej podlega zgłoszeniu do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu bezrobotnego; do zgłoszenia dołącza się kopię zawartej umowy.

Zgłoszenia dokonuje osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną.

Powiatowy urząd pracy prowadzi rejestr umów aktywizacyjnych zawartych z bezrobotnymi.

Powiatowy urząd pracy wydaje osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną, zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie tej umowy w celu udokumentowania uprawnień do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w:
1) art. 27e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.);
2) art. 14b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).
Powiatowy urząd pracy udostępnia wzór umowy aktywizacyjnej osobom prowadzącym gospodarstwo domowe oraz bezrobotnym, którzy wyrazili gotowość podjęcia pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X