☰ Menu
PUP Kluczbork

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot kosztów opieki

ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NADZ DZIECKIEM - art. 61 ustawy


Bezrobotnym samotnie wychowującym dziecko do lat 18, starosta może po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7, w wysokości uzgodnionej, nie większej jednak niż połowa zasiłku na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty - jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 następuje maksymalnie :
1. na okres do 6 miesięcy;
2. w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, refundacja następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i szkolenia;

Na wniosek bezrobotnego starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Na wyżej opisanych opisanych zasadach może nastąpić refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.

Przez osobę zależną rozumie się osobę, która wymaga ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki. Jest ona przy tym połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostaje z taką osobą we wspólnym gospodarstwie domowym.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X